Simons (1972) Taxonomy of the Primates


This is the taxonomy Simons (1972) proposed for the primates. The taxonomy only goes to the level of genus in the Linnean hierarchy. For information on extant species go to Primate Factsheets

PRIMATA

SUBORDER: Prosimii

INFRAORDER: Plesiadapiformes

SUPERFAMILY: Plesiadapoidea

FAMILY: Plesiadapidae

SUBFAMILY: Plesiadapinae

Platychoerops
Plesiadapis
Chiromyoides
Pronothodectes


SUBFAMILY: Saxonellinae

Saxonella

FAMILY: Carpolestidae

Elphidotarsius
Carpodaptes
Carpolestes


SUPERFAMILY: incertae sedis

FAMILY: Paromomyidae

SUBFAMILY: Paromomyinae

Paromomys
Palaechthon
Plesiolestes
Palenochtha
Purgatorius


SUBFAMILY: Phenacolemurinae

Phenacolemur

FAMILY: Picrodontidae

Picrodus
Zanycteris


INFRAORDER: Lemuriformes

SUPERFAMILY: Adapoidea

FAMILY: Adapidae

SUBFAMILY: Adapinae

Adapis
Pronycticebus
Protoadapis
Anchomomys
Caenopithecus
Lantianius
Agerinia


SUBFAMILY: Notharctinae

Notharctus
Pelycodus
Smilodectes


SUPERFAMILY: Lemuroidea

FAMILY: Lemuridae

SUBFAMILY: Lemurinae

Lemur
Hapalemur
Lepilemur


SUBFAMILY: Cheirogaleinae

Cheirogaleus
Microcebus
Phaner
Allocebus


FAMILY: Indriidae

SUBFAMILY: Indriinae

Palaeopropithecus
Mesopropithecus
Propithecus
Archaeoindris
Indri
Avahi


SUBFAMILY: Hadropithecinae

Hadropithecus

SUBFAMILY: Archaeolemurinae

Archaeolemur

FAMILY: Daubentoniidae

Daubentonia

FAMILY: Megaladapidae

Megaladapis

INFRAORDER: Lorisiformes

SUPERFAMILY: Lorisoidea

FAMILY: Lorisidae

SUBFAMILY: Lorisinae

Indraloris
Loris
Nycticebus
Arctocebus
Perodicticus


SUBFAMILY: Galaginae

Galago

FAMILY: incertae sedis

Progalago
Komba


INFRAORDER: Tarsiiformes

SUPERFAMILY: Tarsiioidea

FAMILY: Tarsiidae

SUBFAMILY: Tarsiinae

Tarsius

SUBFAMILY: Microchoerinae

Nannopithex
Necrolemur
Microchoerus
Pseudoloris


SUPERFAMILY: incertae sedis

FAMILY: Anaptomorphidae

SUBFAMILY: Anaptomorphinae

Absarokius
Tetonius
Tetonoides
Uintalacus
Anemorhysis
Trogolemur
Anaptomorphus
Uintanius


SUBFAMILY: Omomyinae

Omomys
Loveina
Hemiacodon
Washakius
Shoshonius
Macrotarsius
Teilhardina
Utahia
Stockia
Ourayia
Rooneyia
Ekgmowechashala


FAMILY: incertae sedis

Periconodon
Hoanghonius
Lushius


SUBORDER: Anthropoidea

INFRAORDER: Platyrrhini

SUPERFAMILY: Ceboidea

FAMILY: Cebidae

SUBFAMILY: Aotinae

Homunculus
Aotus
Callicebus
Dolichocebus


SUBFAMILY: Pithecinae

Cacajao
Pithecia
Chiropotes


SUBFAMILY: Alouattinae

Alouatta

SUBFAMILY: Cebinae

Cebus
Saimiri
Neosaimiri
Stirtonia


SUBFAMILY: Cebupithecinae

Cebupithecia

SUBFAMILY: Atelinae

Ateles
Brachyteles
Lagothrix


SUBFAMILY: Callimiconinae

Callimico

FAMILY: Callithricidae

Callithrix
Saguinus


FAMILY: Xenothricidae

Xenothrix

SUPERFAMILY: ?Ceboidea

Branisella

INFRAORDER: Catarrhini

SUPERFAMILY: Cercopithecoidea

FAMILY: Cercopithecidae

SUBFAMILY: Cercopithecinae

Macaca
Libypithecus
Cercocebus
Parapapio
Dinopithecus
Gorgopithecus
Papio
Procynocephalus
Theropithecus
Cercopithecus
Allenopithecus
Erythrocebus
Miopithecus


SUBFAMILY: Parapithecinae

Parapithecus
Apidium


SUBFAMILY: Colobinae

Mesopithecus
Dolichopithecus
Presbytis
Pygathrix
Rhinopithecus
Simias
Nasalis
Colobus
Procolobus


FAMILY: incertae sedis

Cercopithecoides
Paracolobus
Prohylobates
Victoriapithecus


SUPERFAMILY: Oreopithecoidea

FAMILY: Oreopithecidae

Oreopithecus
Mabokopithecus


SUPERFAMILY: Hominoidea

FAMILY: Hylobatidae

SUBFAMILY: Pliopithecinae

Pliopithecus
Limnopithecus
Aeolopitheucs


SUBFAMILY: Hylobatinae

Hylobates
Symphalangus


FAMILY: Pongidae

SUBFAMILY: Dryopithecinae

Dryopithecus
Aegyptopithecus
Propliopithecus


SUBFAMILY: incertae sedis

Oligopithecus

SUBFAMILY: Ponginae

Pongo
Pan
Gorilla


SUBFAMILY: Gigantopithecinae

Gigantopithecus

FAMILY: Hominidae

Ramapithecus
Australopithecus
Homo


SUPERFAMILY: ?Hominoidea

Amphipitheucs
Pondaungia


REFERENCES:
Simons, E. 1972. Primate Evolution. Macmillan: New York.

[The Primata] [Primate Taxonomy] [Simons (1972)] [Schwartz et al. (1978)] [Szalay and Delson (1979)] [Fleagle (1988)] [Fleagle (1998)] [Primate Taxonomy Links] [Primate Factsheets]

Last Updated: January 7, 2007
Created and managed by Sean Flannery